Skip to main content

Kthehu pas Dokumentet VNMS

VNMS Shqipë - Amendmenti 3 (Shqip)

Ndryshimi i tretë i VNMS-së së TAP-it në Shqipëri përshkruan gjashtë ndryshime në projekt krahasuar me gjendjen e vitit 2013 (miratimi i VNMS-së dhe data e lëshimit të Lejes Mjedisore).

Sfidat përfshijnë katër rishikime të gjurmës, një rrugë të re ndihmëse (AR 405-1) dhe një mikro tunel në afërsi të Çorovodës. Katër rishikimet e gjurmës (Polenë, Verzhezhë, Mbrakull dhe koncesioni minerar L1437), si dhe mikro tuneli i Çorovodës gjenden në zonat e Skraparit dhe Poliçanit, ndërsa AR 405-1 ndodhet në zonën e Beratit.

Të gjitha ndryshimet janë projektuar që të kenë ndikim minimal në mjedis dhe në komunitetet përgjatë gjurmës së TAP-it në Shqipëri.

Anketimet e VNMS-së dhe raportet përkatëse të hartuara nga një ekspert mjedisor i pavarur, konfirmojnë se ndryshimet janë në përputhje të plotë me legjislacionin mjedisor shqiptar në fuqi dhe praktikat më të mira të industrisë. Sipas vlerësimit të ekspertit mjedisor të pavarur, ndryshimet nuk shkaktojnë ndikime mjedisore dhe sociale shtesë krahasuar me Raportin fillestar të VNMS-së.

Gjatë periudhës mars – maj 2016, Agjencia Kombëtare e Mjedisit shqyrtoi dhe miratoi Ndryshimin Nr. 3 të VNMS-së. Numri dhe data e vendimeve të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit mund të gjehen në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit me adresë http://akm.gov.al/ , ndërsa Raportet përkatëse të VNMS-së mund të gjenden më poshtë.


 

Dokumentat e Aplikimit per Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e re e Zones se Polenes [PDF]

shkarko dokumentin (287.07 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Polenës, Shtojca 1 [PDF]

shkarko dokumentin (2.74 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Polenës, Shtojca 2 – Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (1.9 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Polenës [PDF]

shkarko dokumentin (4.02 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Mbrakullës [PDF]

shkarko dokumentin (106.92 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së MbrakullësShtojca 1 - Karakteristikat Bazë [PDF]

shkarko dokumentin (2.57 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Mbrakullës, Shtojca 2 – Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (2.52 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Mbrakullës [PDF]

shkarko dokumentin (14.24 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re për Shmangien e Zonës Koncesionare Minerare L1437 [PDF]

shkarko dokumentin (133.03 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re për Shmangien e Zonës Koncesionare Minerare L1437, Shtojca 1 - Karakteristikat Bazë [PDF]

shkarko dokumentin (2.65 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re për Shmangien e Zonës Koncesionare Minerare L1437, Shtojca 2 - Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (4.46 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re për Shmangien e Zonës Koncesionare Minerare L1437 [PDF]

shkarko dokumentin (8.6 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Vërzhezhës [PDF]

shkarko dokumentin (2.64 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Vërzhezhës, Shtojca 2 – Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (2.51 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Vërzhezhës Shtojca 3 – Shënime nga Studimi në Terren [PDF]

shkarko dokumentin (189.6 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re e Zonës së Vërzhezhës [PDF]

shkarko dokumentin (5.72 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Rruga e Kalimit 405_1: Shtojca 1 Karakteristikat Bazë [PDF]

shkarko dokumentin (2.6 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Rruga e Kalimit 405_1: Shtojca 3 – Shënime nga Studimi në Terren [PDF]

shkarko dokumentin (308.97 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Rruga e Kalimit 405_1 Shtojca 2 – Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (2.13 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Rruga e Kalimit 405_1 [PDF]

shkarko dokumentin (4.69 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re – Mikrotuneli i Çorovodës, Shtojca 1 – Karakteristikat Bazë [PDF]

shkarko dokumentin (1.61 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re – Mikrotuneli i Çorovodës, Shtojca 2 – Raport Përmbledhës i Gjetjeve [PDF]

shkarko dokumentin (1.73 MB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re – Mikrotuneli i Çorovodës: Shtojca 3 – Shënime nga Studimi në Terren [PDF]

shkarko dokumentin (375.66 KB)

Dokumentat e Aplikimit për Amendimin e Lejes Mjedisore: Gjurma e Re – Mikrotuneli i Çorovodës [PDF]

shkarko dokumentin (6.03 MB)