Skip to main content

Shëndeti, siguria dhe ambienti

TAP është shumë i ndërgjegjshëm përsa i përket përgjegjësisë dhe detyrave karshi aksionarëve të projektit dhe grupeve të interesit. TAP dhe është i përkushtuar që të veprojë në përputhje me standardet ndërkombëtare për shëndetin, sigurinë dhe ambientin, duke përdorur praktikat më të mira.

Lexoni këtu për më shumë rreth Përkushtimit të TAP për Shëndetin dhe Sigurinë.