Skip to main content

Dokumentet VNMS

Një VNMS analizon rreziqet dhe mundësitë e lidhura me projektin TAP. Duke marrë në konsideratë efektet e tij mjedisorë, social-ekonomikë dhe ato të trashëgimisë kulturore, VNMS-ja përshkruan se si ndikimet negative do të lehtësohen ose eliminohen duke përdorur teknologji të klasit botëror. Ai gjithashtu përshkruan se si TAP-i do të investojë në projekte sociale dhe mjedisore. 

Ju lutemi të gjeni dokumentet për të gjithë vendet e ndikuara më poshtë. 

 

VNMS Shqipëri - Amendmenti 4

Shqipëri

Për shkak të strukturave të paqëndrueshme gjeologjike, TAP në një numër seksionesh të gazsjellësit ka qenë i detyruar të devijojë gazsjellësin nga gjurma e parë.

VNMS Shqipë - Amendmenti 3 (Shqip)

Ndryshimi i tretë i VNMS-së së TAP-it në Shqipëri përshkruan gjashtë ndryshime në projekt krahasuar me gjendjen e vitit 2013 (miratimi i VNMS-së dhe data e lëshimit të Lejes Mjedisore). Të gjitha ndryshimet janë projektuar që të kenë ndikim minimal në mjedis dhe në komunitetet përgjatë gjurmës së TAP-it në Shqipëri.

Amendamenti i Dytë për VNMS

Amendamenti i Dytë për VNMS-në e TAP-it përshkruan dy ndryshime në projekt krahasuar me statusin e vitit 2013 (miratimi i VNMS-së dhe data e Lëshimit të Lejes Mjedisore). Ndryshimi i parë ka të bëjë me një rregullim të gjurmës në zonën e Potomit, që ndodhet në pjesën qendrore dhe lindore të gazsjellësit (midis KP 78 dhe KP 86.4). Ndryshimi i dytë i referohet ndërtimit të një rrugë të re ndihmëse (AR 460-3). Të dyja ndryshimet janë projektuar për të zvogëluar ndikimin në mjedis dhe komunitet.

VNMS Shqipëri - Ndryshim (në Anglisht)

Ndryshimi numër 1 i VNMS-së në Shqipëri përshkruan një ri-gjurmëzim të tubacionit në pjesën tokësore dhe projektimin e një rruge të re ndihmëse. 

ESIA Italy - Additional documents (in Italian)

Italy

On 17 April 2014, TAP, well ahead of schedule, submitted additional documents for integration into the ESIA application to the Ministry of Environment and of Cultural Heritage in Italy and to all the relevant authorities involved in the authorization procedure.

ESIA Greece (in Greek)

Greece

After almost four years of intensive pipeline route selection and refinement in Greece, TAP has submitted its comprehensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Ministry of Energy, Environment and Climate Change.

ESIA Italy (in Italian)

Italy

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

ESIA Italy (in English)

Italy

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) Greece (In Greek)

On the 28th of September 2011 the Trans Adriatic Pipeline (TAP) announced that it has submitted Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) to the Greek Ministry of Environment. This document was revised and resubmitted to the Greek authorities on the 8th of February 2012. This revision considers changes to the overall engineering concept of the project in which one compressor station originally foreseen near to the village of Nea Mesimvria is not required anymore.

Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) Greece (In English)

Greece

On the 28th of September 2011 the Trans Adriatic Pipeline (TAP) announced that it has submitted Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) to the Greek Ministry of Environment. This document was revised and resubmitted to the Greek authorities on the 8th of February 2012. This revision considers changes to the overall engineering concept of the project in which one compressor station originally foreseen near to the village of Nea Mesimvria is not required anymore.


  • Po shfaqen 1 - 10 of 21