Skip to main content

Shëndeti, siguria dhe ambienti

TAP është shumë i ndërgjegjshëm përsa i përket përgjegjësisë dhe detyrave karshi aksionarëve të projektit dhe grupeve të interesit. TAP dhe është i përkushtuar që të veprojë në përputhje me standardet ndërkombëtare për shëndetin, sigurinë dhe ambientin, duke përdorur praktikat më të mira.

Lexoni këtu për më shumë rreth Përkushtimit të TAP për Shëndetin dhe Sigurinë.

 

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Reagimi Fillestar i TAP-it Lidhur me Raportin e Bankwatch “Të të Hedhin Hi Syve” [PDF]

Raporti “Të të Hedhin Hi Syve: Përse premtimet e Korridorit Jugor të Gazit (KJG) nuk qëndrojnë” botuar në janar të vitit 2018, përqendrohet në emetimet e rrjedhjes së metanit. Raporti synon të vlerësojë në mënyrë sasiore rëndësinë e mundshme të këtyre emetimeve nga KJG. Duke qenë se raporti përqendrohet vetëm në emetimet e rrjedhjes së metanit, ai nuk njeh përfitimet e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për vendet pritëse, masat mjedisore dhe sociale për të shtuar në maksimum përfitimet për komunitetet vendore dhe rolin e gazit në reduktimin e shkarkimeve nga burime të tjera energjetike, si qymyri. Për më tepër, ai nuk njeh masat e ndërmarra nga TAP-i për të ulur dhe zvogëluar shkarkimet e gazrave serrë përmes projektimit, ndërtimit dhe proceseve të ardhshme të operimit të TAP-it.

shkarko dokumentin (88.2 KB)

Përgjigja e TAP për Raportin e Bankwatch në Nëntor 2017 [PDF]

Në përgjigje të raportit të Rrjetit CEE Bankwatch (Bankwatch) "Tokë e humbur, por jo e harruar" i publikuar nga Bankwatch në Nëntor 2017, TAP dëshiron të korrigjojë pasaktësitë faktike dhe të adresojë pretendimet e bëra në raport, lidhur me aksesin e TAP-it në tokë, kompensimin dhe aktivitetet e rehabilitimit të jetesës në Shqipëri. TAP do të donte gjithashtu të theksonte se Bankwatch nuk u konsultua ose kërkoi informacion apo pikëpamjet e TAP, para publikimit të raportit. TAP e shikon të rëndësishme t'i përgjigjet pretendimeve të bëra në Raport, në mënyrë që Bankwatch dhe palët e tjera të interesit që përfaqësojnë shoqërinë civile janë më mire të informuar për aktivitetet e TAP-it, duke përfshirë programet për kompensimin e plotë dhe programet e rehabilitimit të jetesës. Për informacione të mëtejshme ju lutem mos hezitoni të kontaktoni TAP në enquiries@tap-ag.com 

shkarko dokumentin (590.03 KB)

Përgjigja e TAP për Raportin e Bankwatch në Nëntor 2017 [PDF]

Në përgjigje të raportit të Rrjetit CEE Bankwatch (Bankwatch) "Tokë e humbur, por jo e harruar" i publikuar nga Bankwatch në Nëntor 2017, TAP dëshiron të korrigjojë pasaktësitë faktike dhe të adresojë pretendimet e bëra në raport, lidhur me aksesin e TAP-it në tokë, kompensimin dhe aktivitetet e rehabilitimit të jetesës në Shqipëri. TAP do të donte gjithashtu të theksonte se Bankwatch nuk u konsultua ose kërkoi informacion apo pikëpamjet e TAP, para publikimit të raportit. TAP e shikon të rëndësishme t'i përgjigjet pretendimeve të bëra në Raport, në mënyrë që Bankwatch dhe palët e tjera të interesit që përfaqësojnë shoqërinë civile janë më mire të informuar për aktivitetet e TAP-it, duke përfshirë programet për kompensimin e plotë dhe programet e rehabilitimit të jetesës. Për informacione të mëtejshme ju lutem mos hezitoni të kontaktoni TAP në enquiries@tap-ag.com 

shkarko dokumentin (590.03 KB)

Përgjigja e TAP për Raportin e Bankwatch në Nëntor 2017 [PDF]

Në përgjigje të raportit të Rrjetit CEE Bankwatch (Bankwatch) "Tokë e humbur, por jo e harruar" i publikuar nga Bankwatch në Nëntor 2017, TAP dëshiron të korrigjojë pasaktësitë faktike dhe të adresojë pretendimet e bëra në raport, lidhur me aksesin e TAP-it në tokë, kompensimin dhe aktivitetet e rehabilitimit të jetesës në Shqipëri. TAP do të donte gjithashtu të theksonte se Bankwatch nuk u konsultua ose kërkoi informacion apo pikëpamjet e TAP, para publikimit të raportit. TAP e shikon të rëndësishme t'i përgjigjet pretendimeve të bëra në Raport, në mënyrë që Bankwatch dhe palët e tjera të interesit që përfaqësojnë shoqërinë civile janë më mire të informuar për aktivitetet e TAP-it, duke përfshirë programet për kompensimin e plotë dhe programet e rehabilitimit të jetesës. Për informacione të mëtejshme ju lutem mos hezitoni të kontaktoni TAP në enquiries@tap-ag.com 

shkarko dokumentin (590.03 KB)

Përgjigja e TAP për Raportin e Bankwatch në Nëntor 2017 [PDF]

Në përgjigje të raportit të Rrjetit CEE Bankwatch (Bankwatch) "Tokë e humbur, por jo e harruar" i publikuar nga Bankwatch në Nëntor 2017, TAP dëshiron të korrigjojë pasaktësitë faktike dhe të adresojë pretendimet e bëra në raport, lidhur me aksesin e TAP-it në tokë, kompensimin dhe aktivitetet e rehabilitimit të jetesës në Shqipëri. TAP do të donte gjithashtu të theksonte se Bankwatch nuk u konsultua ose kërkoi informacion apo pikëpamjet e TAP, para publikimit të raportit. TAP e shikon të rëndësishme t'i përgjigjet pretendimeve të bëra në Raport, në mënyrë që Bankwatch dhe palët e tjera të interesit që përfaqësojnë shoqërinë civile janë më mire të informuar për aktivitetet e TAP-it, duke përfshirë programet për kompensimin e plotë dhe programet e rehabilitimit të jetesës. Për informacione të mëtejshme ju lutem mos hezitoni të kontaktoni TAP në enquiries@tap-ag.com 

shkarko dokumentin (590.03 KB)

  • Po shfaqen 1 - 10 of 12