Skip to main content

Për komunitetet

Në përputhje me politikën tonë për Përgjegjësinë Sociale të Korporatave, TAP-i po zbaton një program të hollësishëm për Investimin Social dhe Mjedisor (SEI). Ne synojmë të përmirësojmë jetesën dhe cilësinë e jetës së komuniteteve përgjatë gjurmës së projektit.

Për komunitetet përgjatë gjurmës në Greqi, Shqipëri dhe Itali, do të investohet një shumë prej mbi 55 milion € gjithsej.

Këto programe të SEI-t përgatiten në përputhje me parimet e financimit të TAP-it dhe duke u konsultuar dhe në bashkëpunim të ngushtë me komunitetet përgjatë gjurmës së gazsjellësit, për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm.

Objektivat

Objektivat e përgjithshme të programit SEI të TAP-it janë:

  • përmirësimi i jetesës brenda komuniteteve vendore;
  • mbështetja e cilësisë së përmirësuar të jetës së komuniteteve përgjatë gjurmës së gazsjellësit;
  • mundësimi i shprehive dhe aftësive të përmirësuara përmes mbështetjes së nismave për arsim dhe formim;
  • fuqizimi i menaxhimit të mjedisit përmes mbështetjes së biodiversitetit.

Qasje e personalizuar

Secili prej vendeve ku kalon TAP-i, ka përparësi zhvillimi dhe rreziqe sociale të ndryshme. Për këtë arsye, tematikat e SEI-t janë qëllimisht të një niveli të lartë, për ta lejuar çdo vend të punojë brenda tyre, teksa i përgjigjen edhe kontekstit të vendit të tyre.

Në Greqi, i jepet përparësi nevojave sociale, infrastrukturës dhe ngritjes së kapaciteteve; ndërsa në Shqipëri, infrastrukturës së komuniteteve, jetesës përmes bujqësisë, arsimit dhe formimit; si dhe sigurisë dhe mbështetjes mjekësore të komunitetit. Në Itali, theksi vihet në jetesë, kryesisht në sektorët e turizmit, bujqësisë dhe peshkimit; menaxhimit të mjedisit, si dhe infrastrukturës dhe shërbimeve komunitare.

Programi i SEI-t i TAP-it mbështetet në parimet e gjithëpërfshirjes, pjesëmarrjes, fuqizimit të kapaciteteve, përdorimit të aseteve vendore dhe qëndrueshmërisë. Financimi i projektit fillon që nga grantet në shuma të vogla, përmes nismave të komuniteteve vendore, e deri te partneritetet rajonale të zhvillimit.

Buxheti i ofruar për ndërhyrjet është i disponueshëm, TAP do të financojë aktivitetet që lidhen me qëllimin dhe objektivat e strategjisë SEI të TAP, si dhe rolin e TAP-it si "mundësi për zhvillim lokal të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës".

TAP nuk do të financojë asnjë aktivitet që bie ndesh me rregulloret, licencat apo ndonjë angazhim tjetër statusor të TAP-it. TAP nuk do të financojë asnjë iniciativë në konflikt me interesin ose reputacionin ekonomik të TAP-it. Pagesat me para në dorë janë të ndaluara.  

Përveç kësaj, TAP nuk do të ofrojë fonde të SEI për:

• Donacionet politike;

• Kërkesat individuale që nuk janë në përputhje me strategjinë e SEI (p.sh. studime akademike, trajtim mjekësor, akomodim, etj);

• Kërkesat komerciale - duke përfshirë fondet për kompanitë private ose publike;

• Anëtarësi organizative;

• Ekipet me markë - TAP (p.sh., Sporte);

• Thirrje të përgjithshme për mbledhjen e fondeve;

• Aktivitetet fetare;

• Aktivitete indirekte për mbledhjen e fondeve p.sh. ditët e bamirësisë së golfit, darka, reklamat e revistave etj;

• Konferenca; dhe

• Aktivitete që kërkojnë fonde operative të vazhdueshme ose që krijojnë varësi financiare nga TAP.

TAP do të konsiderojë vetëm financimin e iniciativave që synojnë përfitimin e komuniteteve të prekura drejtpërdrejt nga ndërtimi dhe operacionet e TAP-it.

Eksploro programet SEI sipas rajonit: