Skip to main content

Njoftim i Privatësisë

 

1.HYRJE

Trans Adriatic Pipeline AG (më poshtë “TAP” ose “ne” ose “neve” ose “Shoqëria”) është pala përgjegjëse për përpunimin e të dhënave personale të mbledhura përmes faqes së internetit www.tap-ag.com (më poshtë “Faqja e Internetit”), sipas ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, veçanërisht Aktit për Mbrojtjen e të Dhënave të Zvicrës (DPA) dhe, nëse gjen zbatim për të dhënat tuaja personale, Rregulloren e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).Selia jonë e është e regjistruar në adresën Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Zvicër. Për çdo informacion lidhur me përdorimin e të dhënave tuaja personale, mund të na kontaktoni me shkrim, telefon në numrin (+41 41 747 3400), faks (+41 41 747 3401) ose postë elektronike në adresën DPO@tap-ag.com.

2.INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI MËNYRËN E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

2.1.Fushëveprimi

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse është e nevojshme gjatë veprimtarisë sonë, si për shembull, nëse përpunimi është i nevojshëm për ofrimin e një faqeje funksionale interneti për t’ju ofruar përmbajtje dhe informacion mbi veprimtaritë tona, ose për të trajtuar një kërkesë apo aplikim përkatës të dorëzuar nga ju. Përpunimi i të dhënave personale ndodh vetëm pas marrjes së pëlqimit tuaj paraprak, ose kur përpunimi i të dhënave tuaja personale është i lejuar me ligj.

Të dhënat tuaja janë të mbrojtura nga aksesi i paautorizuar, sipas standardeve të përshtatshme të teknologjisë dhe përmes një koncepti mbi rolin dhe autorizimin.

 

2.2.Baza Ligjore për Përpunimin

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në një kuadër të caktuar ligjor, të përshkruar më poshtë. Nëse një pjesë e legjislacionit bazuar në të cilin ne përpunojmë të dhënat tuaja personale nuk është më në fuqi, ne do të ndërpresim përpunimin e të dhënave tuaja personale. Nëse kjo bazë ndryshon dhe nëse kërkohet me ligj, ne do t’ju njoftojmë lidhur me ndryshimin dhe bazën e re ligjore që përcakton vazhdimësinë e përpunimit të informacionit tuaj nga ana jonë. Ne kemi detajuar bazën përkatëse ligjore për secilën veprimtari përpunimi në pjesët përkatëse më poshtë.

2.3.Kohëzgjatja e Përpunimit

Kohëzgjatja e përpunimit varet nga veprimtaria specifike e përpunimit. Përgjithësisht, ne vetëm ruajmë të dhënat personale për sa kohë është e nevojshme dhe për sa i kohë i shërbejnë qëllimit për të cilin përpunohen, dhe më pas i fshijmë të dhënat personale sapo qëllimi për të cilin përpunohen pushon së ekzistuari. Periudhat e ruajtjes për veprimtaritë e veçanta të përpunimit janë përcaktuar më poshtë.
Për më tepër, të dhënat personale mund të ruhen nëse kjo është e përcaktuar në legjislacionin në fuqi (për shembull, për qëllime të mbajtjes së regjistrave dhe qëllimet e detyrueshme të arshivimit). Të dhënat do të fshihen edhe nëse periudha e ruajtjes përshkruar në legjislacionin në fuqi mbaron, në rast se nuk ka nevojë të mëtejshme për ruajtjen e të dhënave.

3.AKSESI NË FAQE INTERNETI DHE DOKUMENTACIONI I REGJISTRIMIT

3.1.Përpunimi Automatik i të Dhënave

Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, sistemi ynë automatikisht mbledh të dhëna dhe informacion të sistemit kompjuterik që keni përdorur për të hyrë në faqen tonë.

Mblidhen të dhënat e mëposhtme:

 1. Informacion për programin e lundrimit (lloji dhe versioni)
 2. Sistemi operativ
 3. Ofruesi juaj i Shërbimit të Internetit
 4. Adresa juaj IP
 5. Data dhe ora e hyrjes
 6. Faqet e internetit prej të cilave sistemi juaj mbërrin në faqen tonë të internetit
 7. Faqet e internetit të aksesuara nga përdoruesi i sistemit përmes faqes tonë

Të dhënat ruhen edhe në dokumentacionin e regjistrimit të sistemit tonë. Të dhënat nuk ruhen së bashku me asnjë të dhënë tjetër personale tuajën që ju mund ta mundësoni vullnetarisht në pjesë të tjera të faqes sonë të internetit siç përshkruhet më poshtë.

3.2.Baza ligjore për përpunimin

Përpunimi i të dhënave të mbledhura kur vizitohet faqja jonë kryhet bazuar në interesin tonë legjitim për të ofruar dhe mirëmbajtur një faqe interneti që funksionon mirë dhe është miqësore për përdoruesin, dhe që përfshin informacion rreth projektit TAP.

3.3.Qëllimi i Përpunimit

Të dhënat ruhen në dokumente regjistrimi për të siguruar funksionalitetin e faqes së internetit. Për më tepër, të dhënat na shërbejnë për të përmirësuar faqen e internetit dhe për të siguruar sigurimin e sistemeve tona të teknologjisë së informacionit. Në këtë kontekst nuk ndërmerret një vlerësim i të dhënave për qëllime marketingu.

3.4.Kohëzgjatja e Përpunimit

Të dhënat do të fshihen sapo ato të mos jenë më të nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin u mblodhën. Në rastin e mbledhjes të të dhënave për ofrimin e faqes së internetit, ky rast përfundon me mbylljen e seancës së vizitës përkatëse. Nëse të dhënat janë të ruajtura në dokumente regjistrimi, fshirja kryhet maksimumi pas 28 ditësh.

 

4.GRIMCAT E INFORMACIONIT

4.1.Informacion i Përgjithshëm

Faqja jonë e internetit përdor grimca informacioni. Grimcat e informacionit janë dokumente tekstore që ruhet në programin për lundrimin në Internet ose nga programi i lundrimit në Internet në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Nëse një përdorues viziton një faqe interneti, një grimcë informacioni mund të ruhet në sistemin operativ të përdoruesit. Kjo grimcë përmban një rresht me karaktere karakteristike që mundësojnë identifikimin unik të programit të lundrimit kur faqja e internetit aksesohet përsëri.

Ne i përdorim grimcat e informacionit për ta bërë faqen tonë më miqësore për përdoruesin. Disa elemente të faqes sonë kërkojnë që programi i lundrimit që kërkon të hyjë në faqe të identifikohet edhe pas një ndryshimi në faqe. Ne përdorim grimca për ta bërë faqen tonë më lehtë të përdorueshme dhe për të mundësuar një analizë të sjelljes tuaj naviguese. Ju lutem, për më shumë informacione klikoni këtu.

5.ABONIMI PËR NJOFTIMET PËR SHTYP

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale kur ju abonoheni për të marrë njoftimet për shtyp të nxjerra nga ne. Kur regjistroheni për njoftime për shtyp, të dhënat nga formulari na transmetohen. Juve ju kërkohet të jepni të dhënat në vijim kur regjistroheni për njoftimet tona për shtyp.

 • Titulli
 • Emër
 • Mbiemër
 • Adresë poste elektronike
 • Shoqëria
 • Pozicioni (opsional)
 • Shteti (opsional)

Këto të dhëna i përdorim për t’ju ofruar njoftimet tona për shtyp.

5.1.Baza ligjore për përpunimin

Përpunimi i të dhënave tuaja për abonimin dhe marrjen e njoftimit për shtyp kryhet bazuar në pëlqimin tuaj si dhe bazuar në interesin tonë legjitim për të pasur kontakte të përditësuara lidhur me lajmet mbi shoqërinë tonë. Gjatë procesit të regjistrimit, merret pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave dhe në këtë moment i referohemi këtij Njoftimi të Privatësisë. Të dhënat përdoren vetëm për dërgimin e njoftimeve për shtyp.

Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj lidhur me përpunimin e të dhënave të sipërpërmendura në çdo moment. Ju mund të ndërprisni abonimin tuaj për njoftimet për shtyp në çdo moment. Për këtë qëllim, ka një adresë përkatëse për ndërprerjen e abonimit (unsubscribe) në çdo njoftim për shtyp. Pas ndërprerjes së abonimit tuaj, ne do të fshijmë të dhënat tuaja personale brenda 7 ditësh nga ndërprerja juaj e abonimit dhe nuk do t’ju dërgojmë më njoftime për shtyp.

5.2.Qëllimi i përpunimit

Mbledhja e këtyre të dhënave personale si pjesë e procesit të regjistrimit shërben për mirëmbajtjen e skedarëve të personave të interesuar në lajmet tona dhe për përditësimin e tyre përkatës, si dhe për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve apo adresës së postës elektronike të përdorur. Nëse ofrohen, disa nga informacionet jo të detyrueshme, janë të dobishme për ne në disa situata të caktuara urgjente ose për të kuptuar historikun e marrëdhënies tuaj me ne.

5.3.Kohëzgjatja e përpunimit

Të dhënat tuaja do të fshihen sapo ato të mos jenë më të nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin u mblodhën. Të dhënat tuaja do të ruhen për sa kohë që abonimi juaj për njoftimet për shtyp është aktiv.

Përveç kësaj, duke klikuar kutinë, ju jeni dakord për dorëzimin nga ne të të dhënave tuaja personale për çdo palë të tretë të nevojshme për përpunimin sipas qëllimit të caktuar për të adresuar kërkesën tuaj për të marrë njoftimet tona për shtyp.

6.INSTRUMENTI I REKRUTIMIT ELEKTRONIK

Të gjitha të dhënat personale të hedhura në platformën tonë të rekrutimit elektronik (më poshtë “Instrumenti i E-Rekrutimit”) dhe Llogaria e Aplikantit e krijuar po përpunohen sipas ligjit. Dorëzimi i të gjitha informacioneve të mëtejshme personale, përveç atyre të kërkuara në zërat e detyrueshëm, bëhet vullnetarisht. Ju jeni përgjegjës për saktësinë e të dhënave tuaja.

Gjatë procesit të regjistrimit mblidhen të dhënat e mëposhtme:

 • Adresa juaj IP
 • Data dhe ora e ngarkimit
 • Të dhënat a hedhura manualisht sipas kërkesave të profilit, si emri, mosha, përvoja e punës, arsimi, detajet e kualifikimeve, aftësitë

6.1.Baza ligjore për përpunimin

Kur përdorni Instrumentin e E-Rekrutimit, ju bini dakord me përpunimin e të dhënave nga ana jonë, gjatë përpunimit të aplikimit tuaj. Baza ligjore për përpunimin është pëlqimi juaj si dhe nevoja e mundshme për lidhjen e një kontrate ose ndërmarrja e hapave të nevojshëm për lidhjen e një kontrate. Gjatë procesit të dorëzimit të aplikimit, merret pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave dhe në këtë moment i referohemi këtij Njoftimi të Privatësisë. Ju mund të fshini Llogarinë tuaj të Aplikantit ose të tërhiqni pjesërisht ose plotësisht aplikimin tuaj në çdo moment. Duke bërë këtë, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat tuaja personale dhe do të tërheqim aplikimin dhe të dhënat tuaja nga procesi i vazhdueshëm i rekrutimit.

6.2.Qëllimi i përpunimit

Të dhënat tuaja të hedhura në sistem do të përpunohen për të trajtuar dhe vlerësuar aplikimin tuaj me shoqërinë tonë. Të dhënat e hedhura në sistem jashtë kontekstit të aplikimit të drejtpërdrejtë për një pozicion do të mbahen në internet në skedarët tanë për shkak të situatës së mundshme të hapjes së një pozicioni të përshtatshëm për aftësitë dhe kompetencat tuaja, bazuar në të dhënat e dhëna nga ju duke shprehur interes të përgjithshëm për një pozicion në TAP. Të gjitha të dhënat tuaja do të mblidhen, ruhet dhe përdoren nga TAP AG për qëllim të trajtimit të aplikimit tuaj ose të dhënave të dorëzuara përgjithësisht si shprehje interesi për punësim aktual ose të ardhshëm në TAP AG.

 

6.3.Kohëzgjatja e përpunimit

Ne do të ruajmë të dhënat e transmetuara përmes Instrumentit E-Rekrutim për sa kohë që Llogaria juaj e Aplikantit është aktive, por këto të dhëna do të fshihen automatikisht një vit pas kryerjes së ndryshimit të fundit në Llogarinë tuaj të Aplikantit. 

Përveç kësaj, duke klikuar kutinë, ju jeni dakord për dorëzimin nga ne të të dhënave tuaja personale për çdo palë të tretë të nevojshme për përpunimin sipas qëllimit të caktuar për të adresuar kërkesën tuaj për të marrë njoftimet tona për shtyp.

7.INSTRUMENTI I ANKESAVE

Të gjitha të dhënat personale, si adresa e vlefshme e postës elektronike dhe të gjitha të dhënat personale me rëndësi për ankesën tuaj të veçantë, që ju i hidhni në sistem kur dorëzoni një njoftim për ankesë me TAP-in duke përdorur instrumentin tonë të njoftimit të ankesave (më poshtë “Instrumentin i Ankesave”) dhe duke plotësuar formularin përkatës të ankesës në internet, përdoren vetëm në lidhje me përpunimin e njoftimit të ankesës suaj dhe përpunohen në përputhje me ligjin. Përveç adresës së postës elektronike kur ngarkohet një njoftim për ankesë, ankesat në vetvete mund të dorëzohen edhe në mënyrë anonime.

Gjatë procesit të regjistrimit mblidhen të dhënat e mëposhtme:

 • Adresa juaj IP
 • Data dhe ora e ngarkimit
 • Përshkrimi i ankesës ose kërkesës së dorëzuar nga përdoruesi i instrumentit në internet, që mund të përfshijë emra, adresa, seksin, moshën, profesionin, pronësinë dhe detajet e përgjithshme të ngjarjeve të caktuara dhe datave të ofruara nga personi që i dorëzon TAP-it formularin e ankesës në internet.

7.1.Baza ligjore për përpunimin

Kur përdoret Instrumenti i Ankesave, ju jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja nga ana e shoqërisë sonë. Gjatë procesit të dorëzimit të ankesës, merret pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave dhe në këtë moment i referohemi këtij Njoftimi të Privatësisë. Për më tepër, ne kemi detyrimin të krijojmë dhe mirëmbajmë mekanizma të pavarur vendorë për korrigjimin e ankesave të bazuar në institucionet shoqërore dhe kulturore të personave të ndikuar nga projekti për të zgjidhur ankesat dhe për të trajtuar shqetësimet e tyre në kohë, në mënyrë të paanshme dhe transparente, bazuar në marrëveshjet përkatëse me vendin pritës të nënshkruara me vendet pritëse të projektit dhe të ratifikuara me ligjet përkatëse. Ankesën tuaj mund ta tërhiqni në çdo moment, dhe në këtë rast ne do të fshijmë të dhënat tuaja dhe do të pushojmë hetimin dhe zgjidhjen e mundshme të kërkesës/ankesës suaj.

7.2.Qëllimi i përpunimit

Përpunimi i të dhënave të dorëzuara ndërmerret me qëllim përpjekjen për të trajtuar dhe mundësisht zgjidhur ankesën e dorëzuar.

7.3.Kohëzgjatja e përpunimit 

Ne do të ruajmë të dhënat e transmetuara përmes Instrumentit të Ankesave ose të dhëna të dorëzuara me letra dhe dokumenta të mundësura nëpërmjet përmbaruesit gjyqësor për sa kohë është e nevojshme për hetimin e ankesës suaj, si dhe për qëllimet e ruajtjes dhe të informacionit historik, deri në fund të fazës së Ndërtimit të projektit TAP.

Për më tepër, duke klikuar kuadratin përkatës ju jepni pëlqimin që ne t’ia mundësojmë të dhënat tuaja personale çdo pale të tretë të nevojshme për përpunimin, sipas qëllimit të përcaktuar për trajtimin dhe mundësisht zgjidhjen e ankesës suaj.

7.4 Letra jashtëgjyqësore

Ne përpunojmë të dhënat personale, të cilat na janë dorëzuar në kontekst të dërgimit të një letre ose dokumenti nëpërmjet një përmbaruesi gjyqësor, për të adresuar një letër të tillë dhe për t'iu përgjigjur pretendimeve të përfshira në to. Të gjitha të dhënat e përfshira në letra dhe dokumente të tilla, ose të ndara prej jush në këtë kontekst në ndonjë mënyrë tjetër, regjistrohen dhe përpunohen siç përshkruhet këtu dhe në veçanti në këtë kapitull.

 

8.KONTAKTIMI

Ju mund të na kontaktoni përmes adresave të postës elektronike dhe numrave të telefonit/faksit të bërë publikë në faqen tonë të internetit. Në këtë rast, të gjitha të dhënat personale të transmetuara përmes postës suaj elektronike do të përpunohen siç duhet në përputhje me ligjin në fuqi. Të dhënat tuaja personale nuk do t’i transmetohen asnjë pale të tretë pa pëlqimin tuaj paraprak.

8.1.Baza ligjore për përpunimin

Baza ligjore për përpunimin është pëlqimi juaj, si dhe interesi ligjor i kompanisë sonë për të krijuar dhe mbajtur kontakte, për të vazhduar biznesin si zakonisht dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve hyrëse. Ju mund të kërkoni që të dhënat tuaja të fshihen në çdo kohë.

8.2.Qëllimi i përpunimit​

Përpunimi i të dhënave personale i shërben qëllimit të vendosjes dhe mbajtjes së kontaktit si dhe drejtimit të biznesit si zakonisht. Të dhënat e tjera personale të përpunuara gjatë procesit të dërgimit shërbejnë për të parandaluar keqpërdorimin e adresave të e-mail dhe për të siguruar sigurinë e sistemeve të teknologjisë së informacionit.

8.3.Kohëzgjatja e përpunimit

Në do të fshijmë të dhënat tuaja personale sapo ato të mos jenë më të nevojshme për këto qëllime. Ju mund të na kërkoni në çdo moment me postë elektronike ose letër që të mos përdorim më këto të dhëna personale dhe të kërkoni fshirjen e tyre.

9.TRANSFERIMI TEK PALË TË TRETA

Ne mund të transferojmë ose t’i bëjmë me dije të dhënat personale që mbledhim ofruesve të shërbimeve tona palë të treta, siç mund të jetë operatori ynë i faqes së internetit. Kur ne transferojmë të dhëna personale, e bëjmë për qëllimet e përshkruara më lart nën pjesën “Qëllimi i përpunimit” në secilin seksion përkatës.

Është politika e jonë të përdorim vetëm ofrues palë të treta që kanë detyrimin të ruajnë shkallë të përshtatshme sigurimi dhe konfidencialiteti, të përpunojnë informacionin personal vetëm sipas udhëzimeve tona, dhe t’ia kalojnë këto detyrime edhe nën-përpunuesve të tyre.  

Herë pas here, të dhënat tuaja mund të transferohen dhe të përpunohen në vende të treta. Kjo mund të bëhet në vende që ofrojnë mbrojtje të përshtatshme bazuar në vendimet përkatëse të përshtatshmërisë të Komisionit Evropian, siç është Zvicra. Në të gjitha rastet e tjera, ne përdorim sigurim për të dhënat tuaja personale si klauzola për mbrojtjen e të dhënave në kontratat tona me përpunuesit e të dhënave, për të siguruar që veprimtaritë e përpunimit në vende të treta janë në përputhje me kërkesat strikte të legjislacionit zviceran dhe GDPR-së.

 

10.TË DREJTAT TUAJA

Ju pranoni sa më poshtë:

Ju jeni informuar që keni të drejtën të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo moment, si dhe pasojat e kësaj tërheqjeje.

Për më tepër, ju jeni informuar lidhur me të drejtat në vijim, siç janë përcaktuar sipas kushteve të përkufizuara në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (EU 679/2016) dhe legjislacionin kombëtar në fuqi. Më saktësisht:

 1. ju keni të drejtën të aksesoni të dhënat personale të mbledhura, ruajtura dhe përpunuara nga ana jonë.
 2. ju keni të drejtën të kërkoni korrigjimin e të dhënave personale të pasakta ose të papërditësuara që lidhen me ju dhe plotësimin e të dhënave të paplota që lidhen me ju.
 3. ju keni të drejtën të kërkoni fshirjen e të dhënave personale që lidhen me veten tuaj nga arshiva jonë, nëse përpunimi i tyre nuk është thelbësor për qëllimet për të cilat këto të dhëna janë mbledhur.
 4. ju keni të drejtën të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja në rast se ju kundërshtoni saktësinë e tyre.
 5. ju keni të drejtën të merrni të dhëna personale mbi veten tuaj, të cilat na i keni siguruar neve në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm me makinë.
 6. për rastet kur përpunimi i të dhënave tuaja është bazuar në interesit tonë legjitim për kryerjen e një veprimtarie, siç përshkruhet në pjesët përkatëse më lart, ju keni të drejtën të kundërshtoni përpunimin bazuar në rrethanat përkatëse të rastit tuaj.

Ushtrimi i të drejtave të mësipërme ose për çdo problematikë ose pyetje lidhur me sa më lart, ju mund të na drejtoheni, pa asnjë shpenzim, me shkrim në (Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Zvicër), telefon (+41 41 747 3400), faks (+41 41 747 3401), ose postë elektronike DPO@tap-ag.com.

Në çdo rast ju keni të drejtën të adresoheni në Autoritet përkatëse për Mbrojtjen e të Dhënave.

Në rast se ushtrohet një nga të drejtat e sipërpërmendura, Shoqëria do të marrë të gjitha masat e mundshme për të hetuar kërkesën dhe trajtuar të drejtën brenda tridhjetë (30) ditëve duke filluar nga marrja e aplikimit përkatës, duke ju njoftuar me shkrim lidhur me përmbushjen e kërkesës suaj, ose arsyeve që parandalojnë ushtrimin e së drejtës. Ju do të njoftoheni edhe në rast se trajtimi i kërkesës suaj kërkon më shumë se afati tridhjetë (30) ditor i përmendur më lart. Ne do të përpunojmë kërkesën tuaj për sa kohë na siguroni verifikim të identitetit tuaj, bashkëngjitur kërkesës suaj.

Njoftimi i Privatësisë, Trans Adriatic Pipeline AG   25.05.2018